سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
محمد عبداللهی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات ملکولی دانشگاه تربیت مدرس
پیام پورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
ناصر صباغ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از اصلی ترین چالش های محیطی در رشد و توزیع گیاه، تنش هایی ناشی از عوامل غیر زنده محیطی مثل یخ زدگی، خشکی وشوری است که منجر به نقصان آب سلولی می شود. تنش سرمایی با رشد گیاهان در دماهای پایین یا اقلیم های سرد مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت یا حساسیت به تنش بستگی به گونه، ژنوتیپ ومرحله ی رشد گیاه دارد. (Bray et al, 2000) دمای زیر اپتمیم می تواند خسارتهای زیادی را برای گیاه بهوجود بیاورد اما با این وجود گونه های مختلف گیاهی در تحمل به تنش دمایی پایین سطوح متفاوتی از تحمل را نشان می دهند. (Sakai and Larcher, 1987) تنش یخ زدگی یک تنش ترکیبی است که به وسیله ی دمای پایین و نیز تنش مکانیکی که باعث شکل گرفتن یخ در بافت ها ایجاد میشود صورت می گیرد. تنش یخ زدگی باعث آسیب دیدن غشاء ها (Steponkus et al, 1993) و نیز مانند سایر تنشها (خشکی و شوری بالا) باعث کمبود آب سلولی می شود. (Palva, 1994)
آشکارسای مسیرهای پیام رسانی و اجزای درگیر در کنترل تنظیم کننده های پاسخ به تنش یکی از مهمترین مسایل کلیدی در تحقیقات مربوط به تنش گیاهی می باشد. هدف کلی ما در این تحقیق روشن سازی این مطلب است که گیاهان چگونه پیام های محیطی را در اثر تطابق یافتن درک می کنند و چگونه این پیام ها منجر به بیان ژنهای هدف می شود.