سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد دوستعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
فاطمه محمودی کردی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:
گلدهی در شرایط مناسب موفقیت تولیدمثلی را تضمین میکند. دو مسیر وابسته به عوامل محیطی (فتوپریود و ورنالیزاسیون) و مستقل از عوامل محیطی (خودمختار و جیبرلین) زمان گلدهی را کنترل میکنند. گرچه این مسیرها مستقل از یکدیگر عمل میکنند اما میان کنشهایی بین آنها رخ میدهد. این مسیرها در فعالسازی یک سری از ژنهای همپوشان معروف به «یکپارچه سازهای مسیر گلی» همگرا میشوند. به نوبت، محصولات این ژن ها هم ژنهای هویت مریستم گل را فعال یا تنظیم می کنند. یکی از فاکتورهای رونویسی FLC، MADS-box است که بازدارنده کلیدی گلدهی است و تنظیم یکپارچه سازهای مسیر گلی را ممانعت میکند. مسیرهای ورنالیزاسیون و خودمختار با جلوگیری از تجمع FLCmRNA گلدهی را ممکن می سازند.