سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مسعود تجریشی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران،
احمد ابریشم چی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در حالیکه منابع تجدیدپذیر آب در جهان محدود میباشد، جمعیت زمین در حال رشد و نیاز به آب در بخشهای مختلف شهری، صنعتی، کشاورزی و زیستمحیطی نیز رو به افزایش است. واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان، رشد سریع صنایع تولیدی در کشور و ایجاد و گسترش شهرکهای صنعتی مشکلات عدیدهای در تخصیص آب کافی به منابع مختلف مصرف ایجاد کرده است، که همگی ضرورت مکانیابی دقیق صنایع بر اساس کفایت منابع آب را روشن میسازد. در این مقاله، ابتدا به معرفی صنایع پر مصرف کشور و مقایسه مصرف آب آنها و بررسی دشتهای آبی کشور از لحاظ تغذیه و تخلیه آب و دادههای هواشناسی پرداخته شده است. در ادامه با انتخاب صنایع غذایی، به عنوان پرمصرفترین صنایع کشور، مکانسنجی این صنایع در دشتهای آبی کشور توسط نرمافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده و ارزیابی موقعیت مکانی کارخانجات صنایع قند از نظر مصرف آب صورت گرفته است. بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که بسیاری از کارخانجات قند در دشتهای آسیب پذیر قرار دارند که ناشی از عدم توجه به وجود منابع کافی آب در مکانیابی این صنایع در گذشته میباشد. در انتهای مقاله به راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مصرف آب و بازیافت آن در صنایع قند کشور پرداخته شده است.