مقاله مکان يابي QTL هاي کنترل کننده عملکرد در جمعيت ۲F دو رقم برنج ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۷۳ تا ۶۸۳ منتشر شده است.
نام: مکان يابي QTL هاي کنترل کننده عملکرد در جمعيت ۲F دو رقم برنج ايراني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله نقشه پيوستگي
مقاله نشانگرهاي AFLP
مقاله تجزيه QTL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موافق صادق
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فيض آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري قدير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي  QTLهاي کنترل کننده عملکرد برنج از جمعيت ۲F حاصل از تلاقي بين ارقام گرده و دم سفيد استفاده گرديد. والد گرده و دم سفيد به ترتيب داراي متوسط عملکرد ۴۳٫۲۵ و ۳۱٫۵۵ گرم در بوته بودند که با استفاده از آزمون  t-استيودنت تفاوت معني داري در سطح احتمال ۰٫۰۱ نشان دادند. ژنوتيپ ۱۹۴ بوته F2 با استفاده از ۱۱۷ نشانگر AFLP تعيين شد و نقشه پيوستگي جمعيت با استفاده از نرم افزار Map Manager v2.6.5 تهيه گرديد. طول نقشه بدست آمده ۱۲۱۲ سانتي مورگان با متوسط فاصله ۱۱٫۸۸ سانتي مورگان بود. براي تشخيص ارتباط بين ژنوتيپ نشانگر و ارزش صفت در افراد F2، تجزيه QTL با استفاده از دو روش مکان يابي فاصله اي ساده و مکان يابي فاصله اي مرکب انجام گرفت. در جمعيت F2، يک QTL پيوسته با عملکرد روي گروه پيوستگي ۲ شناسايي شد. تنوع فنوتيپي همبسته با اين QTL در حدود ۸٫۳ درصد و اثر افزايشي اين QTL در حدود ۲٫۶۲ گرم در بوته بود. در QTL شناسايي شده آلل هاي والد گرده باعث افزايش عملکرد دانه در بوته هاي F2 شدند.