سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدعباس طباطبایی – دانشیاردانشکده عمران دانشگاه شهیدچمران اهواز
مرضیه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشدراه و ترابری دانشگاه شهیدچمران اهواز
حسن مصطفوی – کارشناس ارشدراه وترابری دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:
متوسط سهم هزینه های لجستیکی ازقیمت تمام شده محصولات درجهان بین ۹/۷تا۱۱/۳درصد ازقیمت تمام شده محصول و درایران حدود ۱۹/۴ درصد ازقیمت تمام شده می باشد درصورت مدیریتکارای فعالیت های لجستیکی اعم ازحمل ونقل، ذخیره سازی و سایرفعالیت های لجستیکی درکشورمان میتواند کاهش ۸تا۱۰درصدی سهم هزینه های لجستیکی ازقیمت تمام شده را شاهد بود سلیمانی سدهی م .مهر۱۳۹۱ دراین تحقیق به منظور راهی برای ترکیب تسهیلات موردنیاز جهت هماهنگی لجستیک کالا درپسکرانه و درنتیجه ساماندهی نظام حمل کالا و درعین حال فراهم سازی انواع روشهای حمل ونقل به معرفی و مکانیابی مفهوم بنادرخشک پرداخته شد و عوامل موثردراحداث ومکان یابی این بنادرمطرح گردید و زیرساختهای مورد نیاز برای آنها نیز بیان شد باتوجه به متفاوت بودن میزان اهمیت معیارهای موثر و همچنین پیچیدگی های مسائل مکان یابی ازروش ترکیبی فازی fahp و نرم افزار GIS استفاده شده است