سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی درجانی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان ورجانی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تشخیص سریع ودقیق محل خطا درشبکه های توزیع یکی ازمسایل مهم دربهره برداری ازخطوط برق می باشد . ] ۱ [ روشهای ابتدایی تشخیص محل خطا براساس تجربیات شخصی گروههای تعمیراتی وبیشترمبتنی برروش " سعی وخطا " بوده است وهنوزهم دربیشترشبکه های توزیع ( ازجمله شرکتهای توزیع برق داخلی ) ازاین روش سنتی استفاده می شودکه دارای مشکلاتی ازجمله زمان طولانی پیداکردن محل خطا وعدم دقت آن می باشد . هم اکنون باتوجه به قیمت ارزان نمایانگرهای خطا وهزینة کم بازدید فیزیکی ونیروی کارارزان، توجه زیادی به استفاده ازنمایانگرهای خطا ١ درشبکه های توزیع برق کشورمان شده است ازطرفی باتوجه به تعداد زیاد خطوط توزیع , ضرورت جایابی بهینه این تجهیزبرای بدست آوردن بیشترین بازده احساس می شود . دراین مقاله الگوریتم مکان یابی بهین ة نمایانگرهای خطا بیان شده وبرروی شبکه توزیع نمونه ای شبیه سازی می شودوباروش تجربی مقایسه می گردد .