سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا نعمتی کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و من
رامین فضل اولی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
علی شاهنظری – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

امروزه در سرتاسر جهان و از جمله در ایران، انواع مصالح رودخانهای در زندگی بشر و بهویژه در فعالیتهای عمرانی و صنعتی کاربردهای مختلفی پیدا کرده است. اما رعایت اصول فنی برداشت درجهت رفع پیامدهای منفی آن، امری قابل توجه است. در این تحقیق با استفاده از تواناییهای مدل HEC-RAS نرم افزار Arc View و الحاقیه آن ،(HEC-GeoRAS) و۳ واحد جهت برداشت مصالح برای بازه انتهایی رودخانه ماشلک با در نظر گرفتن مبانی زمین شناسی و اصول فنی برداشت، مورد بررسی قرار گرفت. سپس حجم مصالح و پارامترهای هیدرلیکی جهت هر واحد برداشت، تعیین گردید و بر اساس نتایج آن بهترین مکان جهت حفر گودالهای برداشت مشخص گردید