سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام امینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی
عبدالقادر میرزایی قمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

یکی از عمده ترین گامها در طراحی ساخت را جایگاه های سوخت رسانی، تعیین تعداد و محل پمپ بنزین های مورد نیاز است. هدف این پژوهش مشخص نمودن موقعیت های مناسب جهت احداث ایستگاه های پمپ بنزین در قالب استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی می ابشد. بطوریکه با حداقل تعداد پمپ بنزین، امکان حداکثر پوشش دهی در سطح محدوده مطالعاتی فراهم آید. از این رو برای بررسی میزان پوشش و خدمت رسانی پمپ بنزین ها از شاخصی با عنوان شاخص تقاضا استفاده شده اس این شاخص که معرف تعداد وسایل نقلیه موجود در نواحی ترافیکی محدوده مطالعاتی می باشد، میزان استعداد بالقوه نواحی ترافیکی را برای احداث پمپ بنزین نشان میدهد. در ادامه از بدست آورد تعداد جایگاه های سوخت مورد نیاز بر مبنای مقایسه بینحجم و عرصه و تقاضای سوخت، مدل ارائه شده توسط نرم افزار (LINGO) مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با توجه به نتایج خروجی، نواحی انتاب شده برای احداق پمپ بنزین که توسط مدل برنامه ریزی ریاضی بدست آمده اند، بر پایه شاخص حداکثر میزان خدمت دهی به منظور ساخت، اولویت بندی شده اند.