سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از دیرباز مساله ای پیدا کردن بهترین مکان برای استقرار منابع وامکانات جزء اساسی ترین مراحل برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده است. تعریف و تشریح بهترین مکان یک منبع کار آسانی نیست. ولی در حالت کلی بهترین مکان برای استقرار یک منبع، مکانی است که بتوان در آن به بیشترین استفاده (از نظر کمی) و در عین حال بهترین استفاده (ازنظر کیفی) از منبع ذکر شده رسید. در این مقاله هدف به دست آوردن بهترین مکان برای احداث خوابگاه دانشجویی برای یک دانشگاه می باشد. خوابگاه ها از جمله مراکزی هستند که عوامل مهمی در انتخاب مکان احداث یا خریداری آنها موثر است. برای نمونه، از یک سو باید امنیت و آرانش دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر دسترسی به مراکز آموزشی، خدماتی و تجاری برای رفع نیازهای اساسی آنها فراهم شود. ولی متاسفانه تاکنون پروژه ای در این راستا با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی اجرانشده است و به همین دلیل تباش گردید تا فاکتورهایی را که در مکان یابی این مراکز موثرند، بررسی و استخراج شوند. سپس بر اساس درجه ی اهمیت فاکتورها، وزن مناسب بدانها تعلق گرفت و در نهایت برای مکان یابی یک خوابگاه دانشجویی در نزدیکی دانشگاه تبریز مدل تاثیر فاکتورها تعیین و پیاده سازی شد. مکان حاصل بر اساس ویژگی های مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفت.