سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از دیرباز مساله ی پیدا کردن بهترین مکان برای استقرار منابع و امکانات جزء اساسی ترین مراحل برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده است.تعریف و تشریح بهترین مکان یک منبع کار اسانی نیست. ولی درحالت کلی بهترین مکان برای استقرار یک منبع، مکانی است که بتوان دران به بیشترین استفاده (ازنظر کمی) و در عین حال بهترین استفاده (از نظر کیفی) از منبع ذکر شده رسید.
دراین مقاله هدف به دست آوردن بهترین مکان برای احداث خوابگاه دانشجویی براییک دانشگاه می باشد. خوابگاه ها از جمله مراکزی هستند که عوامل مهمی در انتخاب مکان احداث یا خریداری آنها موثر است. برای نمونه، از یک سو باید امنیت و آرامش دانشجویان مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر دسترسی به مراکز آموزشی، خدماتی و تجاری برای رفع نیازهای اساسی آنها فراهم شود. ولی متاسفانه تاکنون پروژه ای در این راستا با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی اجرا نشده است و به همین دلیل تلاش گردید تا فاکتورهایی را که در مکان یابی این مراکز موثرند، بررسی و استخراج شوند. سپس بر اساس درجه ی اهمیت فاکتورها، وزن مناسب بدانها تعلق گرفت و در نهایت برای مکان یابی یک خوابگاه دانشجویی در نزدیکی دانشگاه تبریز مدل تاثیر فاکتورها تعیین و پیاده سازی شد. مکان حاصل بر اساس ویژگی های مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفت.