سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
راکش کومار سینگ – مرکز تحقیقات بین المللی برنج (IRRI)
گلن گریگوریو – مرکز تحقیقات بین المللی برنج (IRRI)

چکیده:

برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم دنیا را تشکیل می دهد و به طور کلی برنج را جزء گیاهان حساس و نیمه حساس به شوری طبقه بندی می کنند. با توجه به امکان گسترده کشت برنج در نواحی ساحلی و محدودیت های شوری، تنوع ژنتیکی موجود برای تحمل به شوری زمینه ساز بهره گیری جهت ایجاد ارقام جدید و متحمل به استفاده از ژرم پلاسم متحمل نظیر Pokklai می باشد . در این راستا یک مکان کروموزومی بزرگ اثر (Saltol) که در تنظیم جذب سدیم، جذب پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم و تحمل به شوری در مرحله گیاهچه در برنج مؤثر است در نسل F8 تلاقی Pokkali×IR29 شناسایی شد که حدود ۶۴/۳ تا ۸۰/۲ درصد از تنوع فنوتیپی را برای نسبت سدیم به پتاسیم توجیه کرد . این بررسی با هدف اعتبارسنجی و اشباع ناحیه کروموزومی کنترل کننده تحمل به شوری در برنج(Saltol)، در مرکز تحقیقات بین المللی برنج (IRRI) از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ اجرا گردید. با استفاده از ۱۰ نشانگر ریزماهواره و EST-SSR و جمعیت لاین های نسبتاً ایزوژن BC3F4 حاصل از تلاقی Pokkali×IR29 ناحیه Saltol در کروموزوم ۱ برنج در محدوده ای در حدود ۱۴ سانتی مورگان اشباع گردید. با استفاده از اطلاعات ژنوتیپی ۲۰۰۰ فرد تصادفی از نسل BC3F4 در سطوح شوری ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متریک QTL در مکانی تقریباً یکسان مشاهده شد که به ترتیب ۱۸ و ۲۴ درصد از تغییرات امتیاز تحمل به شوری را توجیه کرد . بر اساس یافته های این پژوهش مکان احتمالی Saltol در طولی حدود ۱/۲ سانتی مورگان در روی کروموزوم ۱ قرار داشته که ناحی ه ای در حدود ۳۵۰ کیلوباز می باشد و با نشانگرهای RM3412 ،RM8094 و CP6224 احاطه شده است . در ادامه نقشه یابی دقیق تر این ناحیه امکان ایزوله کردن ژن های مؤثر بر تحمل به شوری را فراهم خواهد ساخت.