سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا قیاسی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی-علو
مسعود منوری – مدیر گروه آموزش محیط زیست وعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدباقر صدوق – ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی وعضوهیات علمی دانشگاه

چکیده:

توجه به مدیریت پسماندهای شهری یکی از مهم ترین ملاحظات حفا ظت محیط زیست می باشد.به اضافه دفن پسماندها به عنوان یکی از مشکلات مسئولین خدمات شهری محسوب می گردد که نیاز به اعمال اقدامات مهندسی ومکان یابی اصولی دارد . با توجه به مشکلات دفع پسما ندها در شهرستان اراک وعدم اجرای دفن بهداشتی آن نیاز به مکان یابی جایگاههای مناسب می باشد که برای انتخاب آنها بادر نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی می توان از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده نمود . مهمترین معیارهای انتخاب محل های مناسب دفن پسماندهای شهرستان اراک می توان به توپوگرافی منطقه ، جنس خاک ، آبهای سطحی وزیرزمینی ، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از جاده اصلی ، فاصله از مرکز تولید مواد زائد جامد ، شیب ، اقلیم و کاربری اراضی می با شند.
مکانیابی محل دفن پسماندهای شهراراک براساس ضریب ارزش هر یک از معیارهای موجود انجام شده و مکانهای انتخاب شده در ۴ کلاس با قابلیت نامناسب ، متوسط ، خوب وعالی جستجوشده اند . و رویهم گذاری نقشه ۳۴ جایگاه در کلاس با قابلیت متوسط و ۲۴ جایگاه با قابلیت عالی انتخاببر اساس نتایج تحقیق و با کاربرد نرم افزار گردیده اند که مساحت آنها بترتیب ۳۴۰ و ۹۶۵۲ هکتار می باشد . درانتخاب مکانهای با اولویت , ملاحظات اقتصادی , اجتماعی و مهندسی مهم ترین جنبه های مورد نظر مسئولین خدمات شهری بشمار می رود .