سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمود رضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
بیژن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
محمد هادی نظری فر – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه ته

چکیده:

توسعه کشاورزی پایدار در کشور بدون توجه به مسائل خشکسالی و عدم توزیع مناسب بارش و منابع آب از نظر مکانی و زمانی امکان پذیر نیست . مدیریت ذخیره و توزیع منابع آب از روش ها و برنامه های مطلوب در کاهش اثرات خشکسالی محسوب می شود، بطوریکه احداث مخازن ذخیره ای برای ذخیره آب در فصول پرآبی و استفاده در فصول خشک سال، ازاقدامات موثر در استفاده بهینه از منابع آب در شرایط آب و هوایی ایران ( با بارشهای کم و نامنظم ) می باشد . مهمترین مرحله در احداث مخازن ذخیر ه آب، انتخاب بهترین نقطه حوزه آبخیز برای احداث این مخازن به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است . روش های مختلفی برای مکان یابی مخازن آبی وجود دارد . از بین این روش ها می توان به روش مکان یابی مخازن آبی HS-AHP اشاره کرد . در این روش امکان بررسی معیارهای غیر هم سطح در اولویت بندی نقاط بالقوه ایجاد مخازن آبی وجود دارد . در این مطالعه به کمک تحلیل سلسله مراتبی داده ها ) ) AHP ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه سازی شرایط هیدرولوژیکی حوضه ها، روش فوق در سطح حوضه ها و زیر حوضه های استان لرستان به کار برده شده است . با انجام این مطالعاتزیرحوضه استان لرستان بررسی شده و براساس شاخص ۲۴ اولویت های احداث مخازن آبی در محدوده RSI محاسبه شده در پنج کلاس رتبه بندی و نقشه پراکنش تولید گردید .