سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه آسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر گروه چندرسانه ای،
حسین ثامتی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدشهرام معین – استادیار، مدیر گروه چندرسانهای، پژوهشکده IT ، مرکز تحقیقات مخابرات ای

چکیده:

مکان یابی گوینده با استفاده از آرایه میکروف ن در سا لهای اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. الگوریتمهای متعددی در ای ن زمینه ارائه شدهاند ولی کارایی اغلب آنها با داد ههای کوتاه زمانی و در حضور نویز و انعکاس محیط به شدت پایین محاسبه شده است. مکا نیابی مبتنی بر توان پاسخ جه ت دهی شد ه در شرایط عملی و داد ههای کوتاه زمانی پایداری بیشتری نسبت به سایر روش های مط رح شده نشان می دهد. در الگوریتمSRP-PHAT با اعمال فیلتر مبتنی بر تب دیل فا ز، عملکرد این روش در حضورتاثیرات انعکاسی محیط بهبود یافته اس ت. اما تاکنون بهبود اند کی در مقاو مسازی این روش نسبت به هر دو عامل نویزجمعی و انعکاس بدست آمده است.
در این مقاله فیلتری نو ین و موثر در الگوریتم مکا ن یابی مبتنی بر توان پاسخ جهت دهی شده ارائه شده اس ت. طراحی فیلتر پیشنهاد شد ه بر اساس سنجش میزان پریودیک بودن طیف سیگنال گفتار در هر کانال میکروفن انجام شده و در الگوریتم جهت دهی پرتو فیلتر و جمع مورد استفاده قرار می گیرد. شبی هسازی های انجام شده در شرایط محیطی مختل ف، (مقادیر مختلفSNR و پارامتر انعکاس) برتری و پایداری تخمین مکان با الگوریتم پیشنهادی را نسبت به روش های گذشته نشان م یدهد.