سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عیسی جوکار سرهنگی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران
وحید غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری

چکیده:

شناسایی مناطق مناسب جهت استقرار و توسعه فعالیت ها یکی از مسائل اساسی که برنامه ریزان منطقه ای با آن مواجه هستند. به دلیل وجود پارامترهای متعدد موثر در مکان یابی و نیاز به بررسی توام معیارهای ارزیابی سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری مناسب برای بکارگیری داده های مکانی دراین زمینه است. دراین تحقیق برای مکان یابی مناطق مناسب صنایع در اطراف رودخانه هراز از پارامترهای توپوگرافی منطقه، دسترسی به منابع آب، فاصله از شهر، زهکشی و همچنین استانداردهای سازمان صنایع استفاده شده است.نقشه های مربوط به هر یک از عوامل مورد نظر در محیط GIS تهیه و با اعمال منطق بولین تلفیق شدند. در نهایت با اجرای مدل مورد استفاده، منطقه از نظر قابلیت استقرار واحدهای صنایع مکان یابی گردید. نتایج حاصله بیانگر آن استکه به دلیل حضور عوامل محدود کننده ی متعدد، بخش های کمتری از عرصه مورد مطالعه برای این منظور مناسب است.