سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بهشتی فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده نقشه برداری – ایران
محمدجواد ولدان زوج – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده نقشه برداری – ایران
محمدسعدی مسگری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده نقشه برداری – ایران
محمد کریمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده نقشه برداری – ایران

چکیده:

با رشد جمعیت، توسعه بخشـهای صـنعتی، کشـاورزی و ….. میزان تقاضای انرژی الکتریکی پیوسته در حال افـزایش بـوده است . تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز، اغلب مستلزم احـداث نیروگاه های جدیـد مـی باشـد . عملیـات احـداث نیروگاههـا پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی فروان دارد و لذا انجام مطالعات گسترده در این زمینه، قبل از احداث یک نیروگاه می باشد . با توجه به تأثیر موقعیت مکانی نیروگاه در هزینه تولید و انتقـال انـرژی، محـیط زیسـت و …. اهمیـت موضوع انتخاب مکان مناسب در زمینه احداث نیروگاه آشکار می گردد . ماهیت مکانی این مسأله، مشکلات مربوط به تلفیـق اطلاعات در روشهای قدیمی و همچنـین ویژگیهـایی از GISنظیر قابلیت کار با حجم عظیم اطلاعـات مکـانی و توصـیفی، امکان استفاده از توابـع تجزیـه و تحلیـل و تلفیـق لایـه هـای مختلف اطلاعـاتی و نهایتـاً ارائـه نتـایج بصـورت گرا فیکـی، استفاده از آن را بعنوان راه حلی مفید و کارا در تعیین موقعیت مناسب برای احداث نیروگاه ها مطرح می نماید . در این مقالـه ضمن شناسـایی پارامترهـای مهـم در تعیـین موقعیـت مکـان مناسب برای احداث نیروگاهها نظیر راههای ارتباطی، خطـوط لوله گاز و … نقش و میزان تأثیرگذ اری هر یک از عوامل فـوق
در مکانیابی نیروگاههای گازی مشخص گردیـده و در نهایـت از مدلهای منطق بولین و همپوشانی شاخص برای تعیین مکان احداث این نیروگاهها در محیط GIS استفاده شده است .