سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام امیدواری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
مراد سپهوند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سیدمجید مبارکیان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی اصغر فرشی – عضو هیات علمی سابق موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

کشور ایران جزو وارد کنندگان عمده روغن خوراکی بـوده، بـ ه طـوری که هم اکنون بیش از %۹۰ نیاز کشور از خارج وارد می شود (۶) توسعه کشت درختان زیتون می تواند منبع بسیار خـوبی بـرای تـأمین روغـن خوراکی مورد نیاز کشور باشد(۱) با توجه به خصوصـیات فیزیولـوژی، درختان زیتون می توانند در زمین های کوهپایه ای که مناسب کشـت انواع زراعت ها مخصوصاً زراعت دانه های روغنـی نمـی باشـد، رشـد نموده و عملکرد قابل قبولی را بدهد (۳ و ۴ )در کشـور مـا جـوامعی از زیتون های جنگلی در شمال کشور و درختان ک هنسال آن در بعضی از
نقاط استان لرستان، فارس، کرمان، بلوچستان و خوزستان ( دامنه های زاگرس میانی ) دیده می شوند (۲) استان لرستان با مساحت ۲۸۴۷۰۰۰ هکتـار بـه سـبب واقـع شـدن در قلمرو زاگرس در زمره مناطق کوهستانی کشور بـوده بـه طـوری کـه بیش از %۷۵ کل وسعت آن را کوهست ان ها و تپه ها تشکیل داده انـد . این استان در برگیرنده بخش هایی از حوزه های آبریز کرخه و دزعلیـا
می باشد که به لحاظ منابع آب دارای پتانسیل چشمگیر بوده و از ایـن نظر در زمره استان های پرآب کشور است . متوسط بارندگی استان برابر ۵۴۷ میلی متر و حدود ۶۰ درصد استان شی بی بالاتر از ۱۲ درصـد دارد ( ۵ ).
با توجه بـه شـیب متوسـط بـالای اسـتان و وجـود منـابع آب کـافی، مکان یابی محدوده هـایی ازگسـتره اراضـی اسـتان کـه بـالقوه دارای قابلیت توسعه باغ های زیتون هستند ضروری به نظر می رسد و هدف این تحقیق نیز تفکیک پهنه هـای مناسـب از نامناسـب بـرا ی کشـت زیتون و اولویت بندی در پهنه های مناسب می باشد .