سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
راکش کومار سینگ – مرکز تحقیقات بین المللی برنج (IRRI)
عبدالمجید رضایی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این بررسی با هدف مکان یابی QTL های کنترلکننده تحمل به شوری در مرکز تحقیقات بین المللی برنج (IRRI) از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ اجرا گردید. ارزیابی فنوتیپی ۲۳۵۰ لاین BC3F4 حاصل از تلاقی FL478× IR29 برای صفات تحمل به شوری، غلظت سدیم، غلظت پتاسیم و نسبت آنها، بر وجود تفاوت معنیدار بین خانواده تلاقی برگشتی دلالت داشت . نتایج نشان داد که پایین بودن نسبت+ Na+/K در لاین FL478 عمدتاً از طریق جذب سدیم کمتر رخ میدهد. نتایج ارزیابی ژنوتیپی انتخابی با ۵۰۰ فرد کرانهای حاکی از وجود بیشترین و کمترین تعداد QTL برای غلظت های Na+ و K+ بود. مکانیابی فاصله ای مرکب نشان داد که علاوه بر کروموزوم ۱ کروموزمهای ۶ ، ۸ و ۱۰ دارای QTL های مهم و تأثیرگذار بر تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای میباشند. برای غلظت سدیم یک QTL در ناحیه Saltol مکانیابی شد، در حالیکه برای تحمل به شوری، غلظت پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم QTL تأثیرگذاری در ناحیه فوقانی Saltol شناسائی گردید . برای تحمل به شوری مکان های ژنی بزرگ اثری روی کروموزوم های ۱، ۳ و ۶ مکانیابی شدند. برای غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم کروموزو م های ۱، ۶، ۱۰ و ۱۲ دارای QTL های بزرگاثر بودند که منشاء اکثر آنها FL478 ود . همچنین هیچ گونه اپیستازی معنی داری بین QTL ها مشاهده نشد . بنابراین، در اصلاح به کمک نشانگر و با استفاده از لاین FL478 به عنوان یکی از متحملترین لای ن های اصلاحی، لازم است هرم سازی QTL ها مدنظر قرار گیرد.