سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر نصراله نژاد قمی – عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نبات
محمدرضا قنادها – اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات
عبدالهادی حسین زاده – اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات
احمد جاهور – عضو هیأت علمی موسسه بین المللی ریسو، کشور دانمارک

چکیده:

به منظور مکان یابی ژن مقاومت در یک رقم موتانت جو، گیاه F2 از تلاقی URS2*Rupal نسبت به یک ایزوله سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفته و لعد از استخراج DNA یه روش CTAB و استفاده از ترکیبات مختلف پرایمری SSR در توالی یاب DNA از نوع ABI Prism377 بررسی گردیدند. در این تحقیق ۷۲ ترکیب پرایمری SSR در تکنیک تجزیه تفرق توده به منظور تعیین پلی مورفیسم بین والدین و بالک های حساس و مقاوم مورد غربال اولیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرایمر Ebmac701 با ژن مقاومت در رقم مورد بررسی که به حالت مغلوب می باشد، ۳۰/۶ سانتی مورگان فاصله دارد. از آنجایی که مارکر فوق روی کروموزوم ۴H قرار دارد و از طرفی تنها یک مکان ژنی مغلوب به نام mlo بر روی این کروموزوم مکان یابی شده است، می توان گفت که ژن موتانت در رقم urs2 یکی از آلل های مکان ژنی mloمی باشد.