سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرامرز هوشیاردل – گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
حمید حاتمی ملکی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
رضا درویش زاده – گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:
به منظور شناسایی مکانهای ژنی مرتبط با صفات مورفولوژیک شامل طول برگ، عرض برگ، وزن خشک برگ، وزن تر برگ، تعداد برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و سطح برگ در توتون شرقی، جمعیت ژنتیکی شامل ۱۰۰ بوتهF2 حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ توتون شرقیSPT 406 (والد پدری) و ۳۱Basma seresوالد مادری) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای شناسایی QTLها، نقشه پیوستگی با ۲۳ نشانگرSSRو ۲۹ نشانگرISSRتهیه گردید که۸/۵۷۰CMاز ژنوم توتون را پوشش میدهد. در مجموع ۳۱QTLدر پنج گروه پیوستگی برای صفات مورد مطالعه شناسایی شد که از ۱ تا۲/۲۵ درصد از تغییرات فنوتیپی در جمعیت را توجیه مینمودند. بیشترین تعدادQTLشناسایی شده در گروه پیوستگی پنج قرار دارند. در این مطالعه برای صفت تعداد برگQTLشناسایی نگردید. نتایج نشان داد کهQTLهای هم مکان برای صفات مورد مطالعه وجود دارد که وجود چنین حالتی می تواند باعث افزایش کارایی انتخاب به کمک نشانگر و پیشبرد برنامههای به نژادی گیاهی شود