سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین دشتی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج)
بهمن یزدی صمدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

اخیراً تجزیه (QTL) و انتخاب بر اساس نشانگرهای مولکولی متخصصین اصلاح نباتات را قادر ساخته است تا اصلاح برای صفات کمی را با سودمندی ژنتیکی بیشتری از گذشته انجام دهند. به منظور مکان یابی QTLهای صفات وزن خشک بیولوژیکی، طول خوشه، شاخص برداشت، تاریخ خوشه دهی، ارتفاع بوته، ۹۶ دابل هاپلونید حاصل از تلاقی بین چاینیز سپرینگ و لاین SQ در یک آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.ابتدا گلدانها جهت عمل ورنالیزاسیون در بیرون از گلخانه و سپس به داخل گلخانه انتقال یافتند پس از اندازه گیری صفات، ابتدا تجزیه های آماری برای بررسی های فنوتیپی صفات شامل تجزیه واریانس و محاسبه همبستگی های (r) بین صفات انجام گرفت. سپس تجزه QTL با استفاده از نقشه لینکاژی حتصل از ۳۳۸ نشانگر مولکولی انجام شد. تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بین ژئوتیپ ها در کلیه صفات در سطح ۰۰۱/. معنی دار است. از ۳۳۸ نشانگر مولکولی ۲۴ گروه لینکاژی به دست آمد و با استفاده از نرم افزار MAPMAKER ، QTL های صفات مورد نظر تعیین گردید.
چهار QTL برای وزن خشک بیولوژیکی روی کروموزومهای A1، A2، B2، A7 تشخیص داده شد که هر کدام به ترتیب ۱۳% , ۳۷% , ۲۰% , ۱۳% از واریانس فنوتیپی صفت را توجیه می نمایند و یک QTL برای طول خوشه روی ۲B که ۱۱% از واریانس فنوتیپی صفت و سه QTL برای شاخص برداشت روی کروموزومهای ۲B ،۳At 5A که به ترتیب ۱۰% ،۱۰%،۶۳% از واریانس صفت و چهار QTL برای تاریخ خوشه دهی روی کروموزومهای ۲B، ۶B، ۷D،۵A که به ترتیب ۹/۷%، ۱۵%، ۱۵% و ۷۴% از واریانس فنوتیپی صفت و سه QTL برای ارتفاع روی کروموزومهای ۱B، ۲B، ۴B تشخیص داده شد که به ترتیب ۲۵%، ۱۸%، ۱۰% از واریانس فنوتیپی صفت را توجیه می نمایند.