سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره پاکپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشگ
شهربانو عریبان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشگ
مجید نوائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشگ

چکیده:

در این تحقیق میانکنش رسپتورهای β- آدرنرژیک و سیستم آنژیو تانسینی روی اخذ آب در رتهای نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه رتها ۲۴ ساعت از آب محروم بودند و سپس داروها تزریق درون بطنی icv شد. پس از محرومیت از آب به مدت یک ساعت میزان اخذ آب مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. تزریق آنتگونیست آنژیو تانسین II لوزارتان ۴۵ µg/rat و آگونیست β- آدرترژیک (پروپرانول ۲۵ µg/rat ) اخذ آب را کاهش می دهد در حالیکه تزریق آنتاگونیست β- آدرنرژیک (سالبوتامول ۰/۵ و ۰/۱ µg/rat ) میزان اخذ آب را در رتها افزایش می دهد. اثر تحریکی سالبوتامول میتواند مهار القا توسط لوزارتان روی اخذ آب را کاهش دهد. همچنین پروپرانولول می تواند اثر مهری لوزارتان را تشدید نماید. نتایج بیانگر اینست که سیستم های آنژیوتانسیرژیک و β- آدرنرژیک دارای یک میانکنش نزدیکی در اخذ آب هستند.