سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار دانشکده عمران ٬ دانشگاه تربیت مدرس ٬ تهران
سیدصابر ناصر علوی – کارشناس ارشد راه وترابری ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران ٬ تهران

چکیده:

[عکسها داخل مقاله درج نشده اند] میدانهای جدید یک نمونه از تقاطعهای گردشی هستند که در چند دهة اخیر با موفقیت در اروپا و استرالیا طراحی و پیاده ساز ی شده اند . در آمریکا اخیراً استفاده از میدان ها مورد استقبال قرار گرفته است . اگرچه بیش از ۵۰۰۰ میدان در کل دنیا ساخته شده است ٬ ولی شاید کمتر از ۵۰ عدد آن ِبا اصول صحیح طرح هندسی یک میدان مدرن ٬ در کشور عزیزمان ایران وجود داشته باشد . با توجه به اینکه از یک طرف در کشورمان استفاده از میدان ها بسیار مورد توجه است و از طرف دیگر اکثر میادین اجرا شده در ایران عملکرد دایرة ترافیکی را دارد تا میدان مدرن ٬ ارزیابی میادین الزامی به نظر می رسد . برای ارزیابی میدانها روش های گوناگونی توسط کشورهای مختلف ارائه شده است . در این مقاله پس از معرف ی میدان مدرن ٬ مرور ی بر تحقیقات انجام شده مرتبط و ذکر تفاوتها ی میدان با دایره های ترافیکی ٬ مزایای میادبن مدرن گفته می شود؛ اجزا طرح هندسی میدان مدرن مشخص می گردد؛ انواع روشهای تحلیل ظرفیت میادین مدرن از نظر می گذرد؛ انواع تأخیر در میدانها باین می شود؛ ایمنی میادین مدرن با تقاطعهای چراغدار مقایسه می شود؛ روشهای متفاوت مدلسازی و شبیه سازی میاین مدرن با معرفی انواع نرم افزارهای کامپیوتری متداول در کشورها ی مختلف ٬ بیان می شود و در آخر به عنوان جمع بندی ٬ نتیجه گیری و پیشنهادها یی جهت توسعة میادین مدرن در ایران شده است