سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد آخوند – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور، اهواز
مجتبی جعفر پور – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز

چکیده:

یک سیستم اسپینی سه کیوبیتی را که در حالت همدوسِ اسپینی قرار دارد، درنظر می گیریم. اندرکنش بین اسپین ها با یک هامیلتونی غیرخطی پیچشِ تک محوری توصیف میشود. دینامیک فشردگی اسپینی را در این سیستم در حضور و عدم حضور میدان خارجی مطالعه نموده، پارامتر فشردگی را محاسبه و میدان های بهینه و بحرانی را معرفی میکنیم.