سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعباس کاظمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شاهرود
حسین مهدیزاده – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شاهرود

چکیده:

نمونه گیری از نزولات جوی منطقه ی شاهرود شامل برف و باران به منظور بررسی ترکیب شیمیایی و میزان املاح آنها از مهر ماه ۱۳۷۹ به مدت شش ماه انجام شد . این نمونه گیری در دو ایستگاه واقع در مرکز و حاشیه ی شهر شاهرود و دو ایستگاه واقع در فواصل ۳۰ کیلومتری از شهر انجام و سعی بر این بود که از تمامی بارشها و از هر مرحله بارندگی صرف نظر از مدت آن به طور یکپارچه نمونه گرفته شود . میزان EC تمامی نمونه ها و ترکیب شیمیایی آنها در سه تاریخ مختلف اندازه گیری شد . نتایج نشان می دهد که حد اکثر EC برابر با ۷۲۰S/cm ومربوط به نمونه یمورخ ۷۹/۸/۱۵ از مرکز شهر و حداقل آن ۹/۷S/cm مربوط به نمونه ی مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۱ از ۳۰ کیلومتری شهر شاهرود است. میزانEC تطابق خوبی با میزان بارش و فواصل بین بارشها نشان می دهد و با اعمال این دو فاکتور، ضریب تطابق (R2) به ۰/۹۶ می رسد . کلسیم کاتیون غالب نمونه ها و صرف نظر از بی کربنات به دلیل به هم خوردگی احتمالی غلظت آن ؛ سولفات بنیان غالب می باشد . پایین بودن غلظت کلر در نمونه ها احتمالاً نشا نگر این است که منشاء سایر املاح موجود در نزولات جوی غیر دریایی بوده و یا به دلیل دوری از ساحل غلظت کلر کاهش یافته است . در مقایسه با آمار منتشر شده از سایر مناطق جهان، میزان املاح نزولات جوی منطقه ی شاهرود بالاتر است.