سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کریم مشایخی – پژوهشگر و کارشناس ارشد مرکز آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی.
رضا تاج آبادی – پژوهشگر و کارشناس ارشد مرکز آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی.
امیر مرادی نژاد – مدرس و کارشناس ارشد مرکز آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان انگیزه و خلاقیت در کارآفرینی دانشجویان علمی کاربردی و نقش استادان در ایجاد انگیزه کارآفرینی است. پژوهش حاضر به صورت میدانی بوده و جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مرکزی است. بر اساس نمونه گیری خوشه ای تعداد ۶۰ نفر از دانشجویان پسر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کارآفرینی بود. نتایج حاکی از آن است که دانشجویانی که انگیزش کافی دارند به کار و کارآفرینی و بروز کارهای خلاقانه گرایش نشان می دهند و می توانند بیش از دانشجویانی که انگیزه کافی ندارند ایده های نو ارائه دهند. دیگر اینکه آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد تفکر و انگیزه کارآفرینی در سازمان های آموزشی است و برای بالابردن سطح علمی و دانش فنی دانشجویان و برای ورود به جامعه کاری ضروری است.