سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مریم زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز
اندیشه افتخارجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز
رویا کشتکار – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدشیراز

چکیده:
بحران نمای ساختمانهای مسکونی معاصر درکشورما ازمسائل ریشه ای قابلتامل است دراین پژوهش برانیم تا با هدف بررسی دلایل اشفتگی نماهای مسکونی بویژه ازلحاظ کاربرد مصالح آنرا به عنوان یکی ازعناصری که درارتقای کیفیت فضای شهر و القای ارامش به شهروندان تاثیر زیادی دارد معرفی کنیم و عوامل تاثیر گذار درمیزان رضایتمندی شهروندان ازنماهای شهری و مفهوم رضایتمندی و معیارهای آن درنماهای شهری را با بررسی نمونه موردی شهرشیراز بیان کنیم درفضای شهردومفهوم منظرشهری به شکل فیزیکی ودیگری سیمای شهری متاثر ازجنبه های زیباشناختی وجود دارد دراین پژوهش برای سنجش میزان رضایتمندی شهروندان ازنماهای شهری باتاکید برمصالح مدرن ازلحاظ هدف کاربردی بوده و ازلحاظ روش توصیفی تحلیلی میب اشد و ازنظرماهیت داده ها کمی است چارچوب نظری بااستفاده ازروش کتابخانه ای و مرورادبیات مربوط به طراحی نماها انجام شده است برای ازمون فرضیه های پژوهش با پرکردن پرسشنامه درمحل و انجام بررسیهای میدانی به جمع آوری داده ها یموردن یاز اقدام شد حجم نمونه با استفاده ازروش کوکران شمارش شد و تعداد ۱۰۰پرسشنامه تهیه و پخش شد نمونه گیری به روش غیراحتمالی سهمیه ای انجام شده است نتیجه این پژوهش دررابطه با نگرش صحیح به نمای ساختمان است که نهایتا ارتقا کیفیت محیط و بهبود سیما و منظرشهر درسطوح محلی تاشهری و ساختمانهای خاص را موجب میشود