سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر سعید فرح بخش – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

پژوهش حاضر یک تحقق توصیف است و هدف اساسی آن بررسی میزان فرسودگی شغلی و شناسایی منابع و راهکارهای مقابله با آن در مدیران عالی سازمانهای استان لرستان بود. در این تحقیق، براساس روش برآورد حجم نمونه کوکران؛ تعداد ۱۴۵ نفر از مدیران کل،رؤسا و معاونین سازمانهای دولتی استانی و همچنین مدیران سازمانهای دولتی شهرستان های استان لرستان؛ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده های لازم در مورد متغییر های تحقیق، از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون(۱۹۸۱)، پرسشنامهمنابع فرسودگی شغلی و پرسشنامه راههای مقابله با فرسودگی شغلی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل سئولات تحقیق یعنی تعیین میزان فرسودگی شغلی و همچنین شناسایی منابع و راههای مقابله با فرسودگی شغلی مدیران از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد.