سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرزاد روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری – دانشگاه صن
یحیی جمور – استادیار آموزشکده نقشه برداری – سازمان نقشه برداری کشور
امیر مسعود ابوالقاسم – استاد یار دانشکده مهندسی نقشه برداری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

امروزه کنترل پایداری سازه های بزرگ مهندسی مثل سد، تعیین میزان تغییرشکل زمین در اطرف سـد ها، بـ وی ژه هنگـامی که در نزدیکی دریاچه سد پدیده های ژئودینامیکی فعالیت داشته باشند ، ازجمله زمی نه های کاری علم ژئودزی خواهد بود کـه به روشها وتکنیکهای مختلفی قادر به محاسبه آنها وآنالیز نتایج به دست آمده می باشد . از جمله پدیده هـای ژئودینـامیکی ای که در اطراف دریاچه سد مهاباد فعال است، پدیده لغزش زمین ۱ است ، برای بررسی میـزان تغییـر شـکل زمـین وانـدازه گیـری حرکات در این منطقه شبکه ای از ایستگاههای GPS ایجاد شـده اسـت . براسـاس نتـایج آنـالیز اسـترین حاصـل از دو نوبـت مشاهدات GPS در این شبکه ، زمین در وسط منطقه رانشی و در غرب و جنوب غربی دارای کشش بـوده و در جنـوب فـشرده می گردد . معیار برش در سه ناحیه در وسط منطقه بیشترین مقدار را دارا می باشد . پارامتر دوران صلب در شمال غربی منطقه رانشی بیشترین مقدار را دارا می باشد وجهت آن ساعتگرد است، در قسمت جنوب غربی وشمال شرقی نیـز دورانهـا سـاعتگرد بوده و در بقیه قسمتها دورانهای صلب پادساعتگرد است .