سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسد الله مهرآرا – دانشجوی دکتری، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابراهیم زارع پور نصیر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

در این مقاله سعی شده تا با تعریف دولت و توسعه اقتصادی و بیان مفهوم اقتصادی از دیدگاه های مختلف به نقش دولت ها از دیدگاه های مختلف در اقتصاد و توسعه اقتصادی، همچنین ارتباط متقابل این دو مفهوم، میزان دخالت دولت در هر یک از مکاتب اقتصادی و تاثیرات مثبت و منفی هر کدام بیان شود، دولتها نقشهای متنوعی دارند و دامنه آن به سادگی قابل اندازه گیری نیست. مبالغه نیست اگر گفته شود که بخش دولتی در کل اقتصاد و جامعه تاثیر دارد. از طرفی اگر چه بخش های دولتی و خصوصی جدا از هم دیده می شوند، آن قدر ارتباط و تاثیر متقابل بین آنها وجود دارد که کشیدن مرز بین آنها گمره کننده است.