سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،
هوشنگ آلیاری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
محمد رضا شکیبا – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

تأثیر رژیم های مختلف آبیاری (آبیاری در ۱۰۰ ، ۸۵، ۷۰ و ۵۵ درصد ظرفیت زراعی) بر روی میزان اسانس و ترکیب شیمیایی بابونهآلمانی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۵ تکرار مورد بررسی قرار گرفت . اسانس به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات آن توسط GC-MS تجزیه گردید. تجزیه داده ها نشان داد، که بالاترین درصد اسانس، عملکرد کاپیتول و اسانس در هر گلدان از تیمار آبیاری در ۸۵ % ظرفیت زراعی حاصل گردید، که با تیمار آبیاری در ۷۰% ظرفیت زراعی تفاوت معنیداری نداشت و کمترین میزان آن مربوط به تیمارهای آبیاری در ۱۰۰ % ظرفیت زراعی بود، که با تیمار آبیاری در ۵۵ % تفاوت معنیدار نداشت. کمترین عملکرد کاپیتول و اسانس در هر گلدان از تیمار آبیاری در ۵۵ % ظرفیت زراعی بدست آمد، که تفاوت معنیداری با تیمار آبیاری در ۱۰۰% ظرفیت زراعی نداشت. عمدهترین ترکیبات اسانس در کلیه رژیمهای آبیاری، آزولن- ۷-اتیل- ۱و ۴ دیمتیل، لیمونن، اکسیدهای بیزابولول A و B ، اکسید بیزابولون، ترانس-بتا-فارنزن و ایزوبوتیل ایزوبوتیرات < 8-ایزوبوتیریلوکسی> بودند.