سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل ساکی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز – اهواز
محسن مؤذن – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز – تبریز

چکیده:

شواهد صحرایی، سیماهای پتروگرافی و مطالعات ژئوشیمی نشان می دهد که گارنت- مسکویت گرانیتوئیدها نوع S و دارای کنتاکت مخص با سنگ میزبان (سینگهای دگرگونی) می باشد. گرانیتوئیدهای بلند پرچین که موضوع این تحقیق می باشند، دارای اسمبلاژ کانیایی کوارتز، فلدسیار پتاسیم، بیوتیت، پلاژیوکلاز و کانیهای غنی از آلومینیوم (مانند مسکویت وگارنت). ترکیب شیمیایی فلدسیارهای پتاسیم، پلاژیوکلاز، بیوتیت، مسکویت و گارنت در نمونه های مطالعه شده نشان می دهد که فلدسیار پتاسیم غنی از ارتوز، پلاژیوکلاز غنی از آلبیت، میکای سفید غنی از عضو نهایی مسکویت، فلوگوییت- آنیت تشکیل دهنده اصلی بیوتیت و ترکیب شیمیایی گارنت ها نشان می دهد که گارنت ها غنی از آلماندن می باشند. فشار و دمای تشکیل گرانیتوئیدهای مورد مطالعه با استفاده از روشهای متداول ژئوترموبار ومتری محاسبه گردیده است. دما و فشار تشکیل گرانیتوئیدها به ترتیب ۶۰۰ درجه سانتیگراد و ۵ تا ۸ کیلوبار می باشد. همه دماهای بدست آمده از ترمومتری فلدسیار هابیانگر تبلور مجدد فلدسیارها در حالت ساب سالیدوس می باشد. عدم وجود سنگهای بیرونی معادل گرانیتوئیدها، نوع سنگ (گرانیتوئید)، وجود انکلاوهای سورومیکاسه (بیوتیت) و سیماهای کانی شناسی (وجود گارنت و مسکویت) همگی بیانگر S تایپ بودن گرانیتوئیدها می باشد. بنابراین گرانیتوئیدها از ذوب سنگهای رسی دگرگون شده درجه بالا براثرذوب بخشی بوجود امده اند نفوذتوده های گرانیتی و گرانیتوئیدی درارتباط با حوادث دگرگونی ومرتبط با فاز کوهزایی پان افریقا می باشد