سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوش آفرین حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از پژوهشکده علوم زمین
دکتر بهاالدین حمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه واحد تهران شمال
دکتر سید حمید وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه واحد تهران شمال
دکتر سید علی آقانباتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

نهشته های پرمین در برش سیبستان واقع در ۶۵ کیلومتری باختر تهارن به خوبی برونزد دارد. این برش بر اساس ویژگی های سنگ شناسی به سه واحد سنگی تقسیم شده است:۱-سازند دورود متشکل است از ۲۰۵ متر رسوبات تخریبی(siliciclastic) به دیرینگی پرمین پیشین. ۱- سازند ورته در مجموع تشکیل شده است از ۱۷۸ متر سنگ آهک به دیرینگی اواخر پرمین پیشین (Artinskian=Yackhtaschian)- مرغابین. ۳- سازند نسن که آخرین واحد سنگی پرمین را در برش تشکیل می دهد از نظر سنگ چینه ای از تناوب ۵۴ مار سنگ آهک، شیل و همچنین ماسه سنگ به سن جلفین (احتمالا جلفین پیشین) تشکیل شده است. با توجه به ویژگی های سنگ چینه ای در سازند روته ۵ واحد سنگی تشخیص داده شده است. در حالی که نهشته های سازند نسن به ۸ واحد سنگی تقسیم شده است. با توجه به مطالعات دیرینه شناسی در واحدهای رسوبی، سه بیوژن از روزن بران در سازندهای روته ونسن به ترتیب زیر تشخیص داده شده است: ۱- سازند روته:-Schubertella girauudi- Codonofusiella distincta Assemblage zone.–Cribrigenerina sumatruna-Langella ocarina Assemblage zone و ۲- سازند نسن:— Paraglobivalvulina mira-Ichtyolaria Assemblage zone. ضمنان ارتباط چینه ای رسوبات پرمین با تریاس همراه با یک نبود چینه ای در حد اشکوب می باشد. یادر آور می شود که سازند تخریبی دورود متشکل از ۱۰ واحد سنگی است که فاقد هرگونه سنگ آهک میباشد.