سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فاریابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

به منظور بررسی و شناخت توالی چینه شناسی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی منطقه کوهپایه کرمان، برش منسابی از نهشت هتی مورد نظر انتخای و مورد مطالعه قرار گرفته است. در این برش چینه شناسی نهشته های کرتاسه بالایی با یک واحد تخریبی، کنگلومرایی و ماسه سنگ یو با ناپیوستگی فرسایشی بر روی رسوبات کرتاسه زیرین قرار گرفته اند، در راس نیز کنگلومرای کرمان با پیوستگی در رسوبگذاری وجود دارد. مطالعه حاضر نشان دهنده وجود نهشته های سنوماتین ، سانتونین و کامپاین – مائس تریشتین می باشد. درحالیکه نهشته های تورونین و کناسین وجود نداشته و ارتباط سنومانین و سانتونین بصورت ناپیوستگی فرسایشی میباشد. با توجه به مشاهدات صحرائی و مطالعه میکروفاسیسهای مربوط درکرتاسه بالایی شرایط محیط رسوبی منطقه را می توان در سه زمان مختلف و درسه مرحله بصورت زیر خلاصه نمود.
– در سنومانین دریای کم عمق با تناوب نهشته های تبخیری و کربناته که عمدتا در محیط کم عمق (سوپراتایدال و اینترتایدال) بر جای گذاشته شده اند.
– سانتونین زمان رسوبگذاری نهشته های ریفی در منطقه می باشد.
– درکامپانین – مائس تریشتین ابتدا محیط کم عمق بوده اما بتدریج محیط نیمه عمیق شتکیل شده است.