سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم گرمابی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سیدحمید وزیری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند پابده در چاه سیری دنا-۱ از ۱۶۵۴ متر شروع تا ۲۱۴۴ متری ادامه و ضخامت آن ۴۹۰ متر می باشد. سازند پابده در این چاه از سنگ آهک های رسی تشکیل شده است که میان لایه هایی از شیلی های آهکی نیز آن را همراهی می کند. مرز پایینی آن با سازند گورپی بصورت ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن با سازند آسماری(پایینی) ظاهرا تدریجی و همراه با پیوستگی رسوبی است. سن این سازند در چاه سیری دنا-۱ از پالئوسن پسین تا ائوسن پسین می باشد و شامل چهار بیوزون به شرح ذیلمی باشد:۱- Globorotalia cerro- azalensis-Hantkenina Assemblage Zone#52 — Truncorataloides- porticalsphiera- Globorotalia spinalosa Assemblage Zone#47 — Globorotalia rex, Globorotali aragoensis- Globorotalia formosa Assemblage Zone#45—- Globorotali velascoensis- Globorotaliapseudomenardii Assemblage Zone#42