سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی فخر رحیمیان – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس صادقی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین- دانشگاه شهید بهشتی تهران
هرمز قلاوند – دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

به منظور مطالعه سازند داریان در برش کوه آنه و مقایسه آن با برش نمونه ۲۱۰ نمونه برداشت شده است. ضخامت سازند داریان در کوه آنه ۱۳۵ متردر برش نمونه ۲۸۰ متر است.وجود یک واحد مارنی شیلی در میانه سازند مذبور در تاقدیس کوه آنه سبب تقسیم آن به سه واحد داریان زیرین، داریان میانی و داریان بالایی شده است، در حالیکه در برش نمونه چنین واحدهایی قابل تفکیک نمی باشد، در مطالعات بایوستراتیگرافی ضمن تشخیص ۳۴ گونه فرامینیفر بنتوس و پلانکتون سه بایوزون در هر دو برش مورد مطالعه تشخیص داده شده است که یک بایوزون آن در هر دو برش مشترک است. بر اساس بایوزون ها و فسیل های شناسایی شده در آنها سن سازند داراین در هر دو برش آپسین تعیین شده است. ۷ میکروفاسیس متعلق به محیط های دریای باز، سد و لاگون در برش کوه آنه و ۹ میکرو فاسیس تعلق به محیط های لاگون و سد در برش نمونه تشخیص داده شده است.