سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام آورحانی – کارشناس ارشد ادارۀ زمین شناسی شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب
محمدرضا طاهری – کارشناس ارشد ادارۀ زمین شناسی شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب
حسن امیری بختیار – معاونت زمین شناسی گسترشی شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در این مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه کوپال ۳، ۶ و ۴۴ مورد بررسی قرار گرفت. بیوزون های شناسایی شده به شرح ذیل می باشند:
۱- Borelis melo group – Meandropsina iranica assemblage zone
2- Miogypsinoides – Archaias – Valvulinid assemblage zone
3- Eulepidina – Nephrolepidina – Nummulites assemblage zone
سن سازند آسماری الیگو – میوسن (شاتین – بوردیگالین) تعیین شده است. بررسی میکروفاسیس ها منجر به شناسایی ۱۱ میکروفاسیس کربناته و ۲ لیتوفاسیس گردید. براساس میکروفاسیس های شناسایی شده محیط رسوبی سازند آسماری یک رمپ کربناته با شیب کم در نظر گرفته شده است. این سازند متعلق به سه زیر محیط رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی می باشد.