سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا ناصری –
مریم مرادی –

چکیده:

مطالعات اکتشافی بخش ایرانی خلیج‌فارس به واسطه حضور میادین هیدروکربوری بزرگ اهمیت خاصی دارد و لزوم مطالعات جامع پنج افق‌های مخزنی این ناحیه و وضعیت محیط رسوبی آن‌ها و تأثیر تغییرات خواص مخزنی در گستره جغرافیایی با توجه به حفاری‌های ناموفق احساس می‌شود. سازنده آهکی اریان ( به سن آپتین ) ، یکی از سازنده‌های مخزنی و تولیدی مهم در حوزه زاگرس و به ویژه در خلیج‌فارس می‌باشد. در این مقاله میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازنده داریان امین ایرانی منطقه خلیج‌فارس با استفاده از مقاطع نازکی تهیه شده از خرده‌های حوالی ۱۶ چاه حفاری شده در منطقه مطالعه شده است. مطالعات میکروسکوپی سازنده داریان منجر به شناسایی نه میکروفاسیس گردید. توالی عمودی رخسار حال در چاه‌های مورد مطالعه سیکل کم عمق شونده به سمت بالا را نشان می‌دهد و موقعیت رسوب‌گذاری میکروفاسیس های یک، دو و سه در منطقه رمپ داخلی، میکروفاسیس های ۵۰ و هفت در منطقه رمپ میانی با انرژی پایین، میکروفاسیس سه چهار و شش در منطقه رمپ میانی با انرژی بالا، میکروفاسیس هشت در منطقه رمپ خارجی و موقعیت رسوب‌گذاری میکروفاسیس سه ماه در منطقه حوزه ( همی پلاژیک ) می‌باشد. گسترش رخسار ه های مربوط به رمپ میانی بیشتری می‌سنجد دارد و در بخش میانی خلیج‌فارس به حداکثر ضخامت خود می‌رسد. رخسار هی مربوط به سه حوزه و رمپ خارجی در سمت سواحل ایرانی مشاهده می‌گردد و بیشترین ضخامت رخساره های مربوط به رمپ داخلی در سمت شرقی و تنگه هرمز دیده می‌شود.