سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شکوه کریمی – تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشته های سنوزو ئک ( ال گو موسن ) در جنوب غرب اران ( حوضه زاگرس ) را تشکیل داده است. در ا ین مقاله با مطالعات دقیق پتروگرافی و تشخص میکرو فا سیس و فونای موجود در ۲۸۰ مقطع نازک مربوط به خرده های حفاری چاه مذکور و ۱۲۰ مقطع نازک مربوط به سازند آسماری در طاقد یس چناره مدل محیط رسوبی سازند آسماری در ا ن منطقه تعین و ا ین دو با هم مقا یسه و مطابقت داده شد . بر این اساس ۱۷میکروفا سیس مربوط به ۴ محیط رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، سد و د رِای باز تشخص داده شده است . بنابر مشخصه های اصلی میکروفاسس های موجود، تغیرات عمودی و نیز فقدان رخساره های رِزشی و لغزشی که بِانگر شیب بالای محیط رسوبگذاری در هنگام نهشته شدن رسوبات هستند، محط سازند آسماریک پلا تفرم کربناته ازنوع رمپ باشیب یکنواخت ( Homoclinal )عِن گرد د. همچنین با توجه به فونای موجود مشخص شد رسوبات متعلق به اشکوب شات ن در تاق دیس چناره وجود ندارد