سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه خزاعی –
یعقوب لاسمی –

چکیده:

سازند تیرگان ( پارمین – آپتین ) مربوط به حوضه رسوبی کپه داغ که عمدتاً از سنگ‌های کربناتی تشکیل شده است. منطقه مورد مطالعه در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (جنوب غرب شیروان – جنوب غرب بجنورد) قرار گرفته است. سازند تیرگان در یال شمال شرقی طاقدیسی در شمال شرق روستایی گلیان (جنوب غرب شیروان) و در نزدیکی ارکان (جنوب غرب و جنوب) اندازه‌گیری و مطالعه شده است. مطالعات روی زمین و آزمایشگاهی (میکروسکوپی) منجر به شناسایی ۱۴ میکروفاسیس کربنات و یک رخسار ماسه سنگی در سازند تیرگان گردیده است که در کمربندهای رخساره مختلفی نهشته شده‌اند: ۱- مادستون فسیل دار ، بیوکلست وکستون و بیوکلست اائیدپکستون (ولی باز)، ۲- بیوکلسیت اائیداینتراکلست گرینستون ، اائیدپکستون و پلوئید بیوکلسیت گرینستون ( سدی ) ۳- بیوکلسیت انکوئید اائیدپکستون ، اائیدپکستون ، بیوکلسیت اائید وکستون / مادستون ، بنتیک فرامینی فر داسی کلاد وکستون / مادستون آشفتگی زیستی به پلوئید بنتیک فرامینی فر داسی کلادپکستون ( لاگونی )، ۴- بیوکلسیت / پلوئید اینتراکلست گرینستون با فابریک چشم پرنده‌ای، بیوکلسیت وکستون/ مادستون با فابریک چشم پرنده‌ای و مادستون آهکی با فابریک کشور پرنده‌ای (پهن جزر و مدی ) و ۵- رخسار آوایی ( لیت آرنایت ) مربوط به رخسار رودخانه / دلتایی. تغییرات عمودی رخسار ها بیانگر دو سیکل بزرگ کم عمق شونده است که از چندی سیکل پس رونده ( در مقیاس متر) تشکیل شده است. شواهد میکروسکوپی و صحرایی نشان می‌دهد که در زمان بارمین – آپتین سازند تیرگان در یک پلتفرم کربنات رمپ مشابه خلیج فارس نهشته شده است.