سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد شاه کرم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، گروه زمین شناسی
بهروز رفیعی – دانشگاه بوعلی سینا همدان، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی
حسین مصدق – دانشگاه علوم پایه دامغان، عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

چکیده:

سازند فهلیان به سن نئوکومین، در منطقه فروافتادگی دزفول، زون ساختمانی زاگرس ( جنوب غرب ایران ) واقع شده است . در این پژ وهش سازند فهلیان در برش سطحی تاقدیس خامی با ضخامت ۳۴۰ متر مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس مطالعات میکروسکپی رخسارههای سازند فهلیان در برش مذکور و تشخیص و تفکیک این رخسارهها، چهار کمربند رخسارهای پهنههای جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز شناسائی شده است . بررسی تغییرات عمودی رخسارههای سازند فهلیان در برش مورد مطالعه نشان داده است که رسوبات این سازند به سمت بالا بهصورت یک توالی پیشرونده وعمیق شونده نهشته شده اند . با توجه به ویژگی رخساره های میکروسکپی فوق، یک رمپ کربناته کم عمق با شیب ملایم به عنوان محیط رسوب گذاری سازند فهلیان در برش مورد مطالعه پیشنهاد میشود .