سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کبریائی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
امراله صفری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته های دونین پسین منطقه زفره در شمال شرق اصفهان با مرزی از نوع ناپیوستگی فرسایشی در زیر دولومیت های زرد رنگ پرمین قرار دارد ولی مرز زیرین این نهشته ها در منطقه زفره برونزد ندارد. بامطالعه میکروفاسیس مقطع کوه زرد منجر به شناسایی دو میکروفاسیس تخریبی و هفت میکروفاسیس کربناته شد هم چنین چهار زیر محیط رسوبی شامل، دریای باز، سد یابار، مرداب و پهنه کشندی مربوط به محیط دریایی و یک زیر محیط ساحلی تشخیص داده شدند که تمامی میکروفاسیس ها نشانگر یک سیکل بزرگ پیشرونده می باشند که بر اساس مطالعه فونای کنودونت آن،این پیشروی از فرازنین پیشین شروع شده و تا فرازنین پسین ادامه داشته است.