سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر قمی اویلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

چکیده:

برای بررسی نهشته های سازند نسن در حوزه البرز دو مقطع چینه شناسی درناحیه البرز مرکزی (نوشهر و آمل) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه سازند نسن ۳۸۰ مقطه نازک تهیه و بر این اساس محیط ها و توالیهای رسوبی آن تعیین گردیده است . مطالعات پتروگرافی ما را به تشخیص میکروفاسیس ها و گروه های آن هدایتکرده است. بررسی سنگهای آهکی نازک لایه، مارن، سنگ آهک شیلی و شیلهای سازند نسن منجر به شناسایی دو گروه رخساره های آواری و رخساره های کربناته شده است. رخساره های آوایر مربوط به محیط دریایی عمیق (رخساره حوزه ای) و در برخی موارد دارای خرده های اسکلتی دریای باز می باشند. بررسی سنگهای آهکی سازند نسن به شناسایی هفتمیکروفاسیس از سه گروه محیط دریای باز، محید سدی و محیط لاگونی تاپهنه کشندی منجر شده است. رخساره های کربناته سازند نسن در محیط دریای و بر روی رمپهای کربناته نهشته شده اند و رخساره آواری در نواحی دور رمپ ته نشین شده است. توالی کباته در سانزد نسن از ۳ چرخه کوچک پسرونده در مقیاس متری (پاراسکانسها) تشکیل یافته اند. هر یک از این چرخه های بزرگ از چندین چرخه کوچک پسرونده در مقیاس متری (پاراسکانسها) تشکیل شده اند. چرخه های پسرونده در مقیاس میلیون سال با فازهای کششی، فرو نشینی ناحیه ای ، تغییرات سطح دریا ایجاد میشوند. در حالی که چرخه های کوچک مقیاس (پاراسکانسها) احامالا از فرونشینی دوره ای ناشی از تغییرات سطح آب ناشی از یخچالها و یا سیستمهای آب و هوای میلانکویچ منشاء گرفته اندبا سقوط آهسته و بالا آمدن سریع سطح نسبی دریا همراه می باشند.