سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اولیائی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
علی ابطحی – استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ابراهیم ادهمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

میکرومورفولوژی خاک روشی است برای مطالعه نمونه خاک های دست نخورده و رگولیت با تکنیک های میکروسکوپی و اولترا میکروسکوپی به منظور تعیین اجزاء تشکیل دهنده و روابط میان آنها در ارتباط با زمان و مکان ( استوپس، ).۲۰۰۳ تشخیص تجمعات کربناته از نظر کَمی، عمق تجمع و ضخامت خاک محتوی این گونه عوارض، ملاک קֱ معتبری جهت تشخیص برخی از فرایندهای خاک سازی و در نتیجه شناسایی افق های مشخصه ایست که اساس رده بندی جامع امریکایی است ( اسواران و همکاران، ).۱۹۹۹ در برخی خاک ها صرفاً وجود سنگریزه های آهکی هوا
دیده به صورت درجا می توانند عوارض ماکرو مورفولوژیکی مشابه ی نظیر آهک ایلوویال نشان دهند ( دداتا، ).۱۹۸۸ همچنین شناسایی این گونه عوارض در مواد مادری غنی از آهک همواره با اشکال مواجه است . کمپ (۱۹۹۵) در مطالعه توزیع و نحوه پیدایش پدیده های کربناتی در یک توالی خاک های لس و خاک های قدیمی در چین، چهار نوع پدیده پدولوژیکی ناشی از تجمعات یا تخلیه ترکیبات کلسیتی را شناسایی نموده است که به این شرح می باشد : -۱ نودول های کلیستی با ابعاد کشیده یا یکسان، -۲ عوارض ناشی از پخشیدگی کلسیت، هایپوکوتینگ ها و پوشش ها، -۳ پوشش
های کربناتی مرکب و هیپوکوتینگ های تخلیه ای، -۴ هیپوکوتینگ کلسیتی مرکب و پر شدگی تخلیه ای .