مقاله نابرابري جنسيتي آموزشي در بخش درودفرامان کرمان شاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نابرابري جنسيتي آموزشي در بخش درودفرامان کرمان شاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري جنسيتي آموزشي
مقاله جامعه پذيري جنسيتي
مقاله باورهاي قالبي جنسيتي
مقاله باور به برتري مردان
مقاله ايفاي نقش جنسيتي
مقاله انتخاب عقلاني پدر و مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم آزاده منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي انيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار به بررسي نابرابري آموزشي، به عنوان يکي از عوامل مهم تداوم و بازتوليد نابرابري هاي اجتماعي،به ويژه نابرابري جنسيتي مي پردازد. نابرابري آموزشي جنسيتي در همه جوامع، از جمله جوامع در حال توسعه و به ويژه مناطق محروم تر آن، از منطقي جداگانه پيروي مي کند و داراي کارکردي ويژه است. بر پايه فرض اين پژوهش،که با استفاده از نظريه هاي جنسيتي، مبادله، و انتخاب عقلاني به دست آمده است، برخي از عوامل فرهنگي و اجتماعي، به هم راه محاسبه هاي عقلاني، سوادآموزي دختران را يک سرمايه گذاري بي باز گشت و بدون توجيه منطقي مي نماياند.
پژوهش به روش پيمايشي و با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه انجام شده و نمونه آن را نيز ۲۴۰ نفر از پدران يا مادران خانوارهاي بخش درودفرامان کرمان شاه تشکيل مي دهد، که انتخاب آن ها به دليل نبود تناسب شايسته ميان سطح سوادآموزي دختران و پسران منطقه صورت گرفته است.
نتايج نشان مي دهد که نابرابري آموزشي با جامعه پذيري جنسيتي و باور به ايفاي نقش جنسيتي (از ميان عوامل اجتماعي) و باور به برتري مردان و باورهاي قالبي جنسيتي (از ميان عوامل فرهنگي) در پدر و مادر، پيوندي معنادار و مستقيم دارد. ميان محاسبه هاي عقلاني پدر و مادر و نابرابري جنسيتي آموزشي نيز پيوندي معنادار ديده مي شود. برازش چندمتغيره نشان داد که ۳۰ درصد از واريانس نابرابري جنسيتي آموزشي را عوامل فرهنگي، اجتماعي، و انتخاب عقلاني پدر و مادرتبيين مي کند.