مقاله ناحيه بندي آب و هوايي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ناحيه بندي آب و هوايي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين آماري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي اقليمي
مقاله استان اصفهان
مقاله تحليل عاملي
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمدي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نيا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه بندي اقليمي و شناخت مهمترين عوامل و عناصر تاثيرگذار بر هر ناحيه، يکي از راه هاي شناخت شناسنامه اقليمي نواحي است. براي دريافت شناخت صحيح و جامع از اقليم استان اصفهان، پهنه بندي اقليمي با روش هاي نوين آماري مانند تحليل عاملي و تحليل خوشه اي انجام شد. براي اين منظور تعداد ۲۵ متغير اقليمي از ۱۲ ايستگاه هواشناسي استان انتخاب گرديد. سپس طي فرايند ميانيابي IDW، ماتريس پهنه اي داده ها به ابعاد ۱۱۱´۲۵ به دست آمد و مبناي ناحيه بندي قرارگرفت. بررسي اقليم استان با روش تحليل عاملي نشان داد که اقليم استان ساخته ۵ عامل است، اين عوامل به ترتيب اهميت عبارتند از: عامل بارشي، عامل دمايي، عامل آسمان صاف و آفتابي، عامل بادي و غباري، عامل گرمايي و رطوبت. تحليل خوشه اي روي ۵ عامل اقليمي وجود ۴ ناحيه اقليمي را در استان نشان داد. يافته ها حاکي از آن است که عوامل بارشي و دمايي به تنهايي نزديک به ۶۷ درصد رفتار اقليمي را در استان تبيين مي نمايند.