سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداسماعیل طباطبایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار مکانیک خاک و پی گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
خسرو بیگی – دانشیار مهندسی زلزله گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون ساخت سدهای بتن غلتکی در دنیا موضوعات تحقیقی د ر خ صوص طراحی واجرای آنها مطرح می شود. تنشهای ناشی از زلزله یکی از مهمترین تنشهای ایجاد شده در سدهای وزنی بتن غلتکی در مناطق زلزله خیز است . دراین مقاله ابتدا مقطع فعلیِ سریز و غیر سریز سد بتن غلتکیِ زیردان در نزدیکیِ چابهار در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته می شود و سپس با روش ترکیبی اجزاء محدود _جرم معادلِ افزوده ، در برابر زلزله DBE به کمک نر م افزار اجزاء محدودANSYS ، به صورتِ خطی _ارتجاعی ، تحلیل م ی شود. این روش اندرکنش سد با پی ومخزن را در برابر بار زلزله با دقت خوبی در نظر می گیرد.سپس ضرایب ا طمینان در برابر تنش برشی در درزهای افقی بتن غلتکی به دست م ی آید و با توجه به این تحلیلها و تجربیات حاصل از اجرای سدهای بتن غلتکی ، درباره ناحی ه بندی بهسازی درزِ سرد و ناحیه بندی طرح اختلاط بحث ونتیجه گیری می شود. در پایان سدهای بتن غلتکی از نوع Hard-fillدر مقایسه با سدهای بتن غلتکی معمول مورد بررسی قرار م یگیرد.