مقاله نارساييهاي شناختي زيربنايي در ناتواني رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: نارساييهاي شناختي زيربنايي در ناتواني رياضي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني رياضي
مقاله کنشهاي اجرايي
مقاله حافظه کاري
مقاله بازداري پاسخ
مقاله ادراک ديداري – فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر اندازه گيري نارساييهاي همراه با ناتواني رياضي در کودکان بود. در اين مطالعه تعداد ۴۶ دانش آموز پايه چهارم دبستان در دو گروه با توانايي متوسط و ناتوان در رياضي انتخاب شدند به گونه اي که بهره هوش و توانايي خواندن آنها تا حد ممکن نزديک به يکديگر بودند. حافظه کاري از طريق آزمونهاي هوش وکسلر (وکسلر، ۱۹۷۴؛ شهيم، ۱۳۷۳الف) و برج لندن (کالبرتسون و زيلمر، ۱۹۹۸)، بازداري با استفاده از آزمونهاي استروپ (اسپرين و استراوس، ۱۹۹۸) و برج لندن و ادراک ديداري ـ فضايي از طريق شکل تجمعي ري (استريث، ۱۹۴۴) اندازه گيري شدند. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان دادند که عملکرد گروه ناتوان در رياضي، در ادراک و سازماندهي ديداري ـ فضايي تفاوت معناداري با گروه متوسط در توانايي رياضي داشت که بيانگر ناتواني در تحليل، ترکيب و سازمان دهي اطلاعات در گروه ناتوان در رياضي بود.