سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید روانشادی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
عیدی بابادیان – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

چکیده:

شرایط عمومی پیمان عمل یات پیمانکاری به رغم جامعیت و قابل یت استفاده گسترده از آن، در موارد ی دارای نارسائی های است . در ا ین رابطه می توان به مواردی نظیر عدم احتساب تعطیل یهای ناشی از بارندگی، وجود ابهام در تهیه نقشه های اجرایی تفصیلی توسط پیمانکار، تعلق یا عدم تعلق ضرایب تعدیل به مبلغ خسارات تاخیر در تحویل کارگاه و زمین های محل اجرای موضوع پیمان، تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما، جریمه تاخیر در اجرای کار و آزاد سازی تضمین انجام تعهدات، اشاره نمود . در این بررسی ضمن بررسی آنها، به ارائه راه ح لهای پیشنهادی نیز پرداخته شده است.