مقاله نامه به سردبير: ارزيابي اطلاعات و انتظارات كادر درماني بيمارستان دكتر شريعتي از مركز اطلاع رساني دارو و سموم بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: نامه به سردبير: ارزيابي اطلاعات و انتظارات كادر درماني بيمارستان دكتر شريعتي از مركز اطلاع رساني دارو و سموم بيمارستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع اطلاعات دارويي
مقاله کادر درماني بيمارستان
مقاله مراکز اطلاع رساني دارو و سموم
مقاله نياز سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر مانيا
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نازاشرفي شهميرزاد نيكي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هدف از اين پژوهش، بررسي انتظارات کادر درماني بيمارستان دکتر شريعتي از مرکز اطلاع رساني دارو و سموم (DPIC) واقع در بيمارستان بود.
روش کار: پژوهش انجام شده از نوع مطالعات توصيفي و شيوه گردآوري اطلاعات از طريق توزيع پرسشنامه بود. از ميان ۴۰۰ نفر كادر درمان، ۱۵۷ نفر به سوالات پرسشنامه جواب دادند.
يافته ها: کتب مرجع پزشکي و اطلاعات دارويي (۳۶٫۷%) و همکاران با تجربه (۲۹٫۷%) بيشتر از ساير منابع به عنوان منابع دريافت اطلاعات پزشکي و دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند و استفاده از DPIC، کمترين درصد را به خود اختصاص مي دهد؛ ۷۷٫۸% افراد «تقريبا هيچ وقت» از مراکز DPIC استفاده نمي کنند و ۷۷٫۵% افراد با فعاليت اين مراکز آشنا نيستند. در پاسخ به «بيشترين نوع اطلاعات مورد نياز پرسنل» ۴۴٫۴% پاسخ ها به «اطلاع از عوارض جانبي داروها» و ۳۳٫۳% به «اطلاع از موجودي داروها در داروخانه» اختصاص داشت. همچنين از ميان موارد ارايه شده در پرسشنامه جهت تعيين درجه اهميت، ۷۴% افراد، «شناسايي ناسازگاري هاي تزريقي» و ۷۰٫۱% افراد «شناخت تداخلات دارويي» را «خيلي مهم» دانسته بودند.
نتيجه گيري: مهم ترين علت عدم استفاده از DPIC را مي توان عدم آشنايي کادر درمان با فعاليت هاي اين مراکز ذکر کرد. حتي با گذشت حدود ۱۳ سال از افتتاح اولين مرکز DPIC آگاهي کادر درماني از وجود اين مراکز و حيطه فعاليت ها و خدمات آنها بسيار اندك است. اين امر نياز مبرم به فرهنگ سازي در جهت آشنا کردن کادر درمان با فعاليت ها و خدمات گسترده اين مراکز را بيش از بيش آشکار مي سازد.